2020 මව්බිමේ කිරුල ගෝඨාට පලන්ඳන රට රකින අභිමන

නිසිලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන,උසස් කළමනාකරණ හැකියාවක් ඇති,කාර්‍යශූර දේශප්‍රේමියකු මීළග ජනපති කරන ජාතික සටන....